نویسنده = توکلی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ بین وبلاگنویسی و روزنامهنگاری از دیدگاه روزنامهنگارانِ وبلاگنویس

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1390، صفحه 129-146

محمود سلطان آبادی؛ احمد توکلی