نویسنده = دبیری، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. رسانه ها و توسعه حقوق محیط زیست

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 173-190

فرهاد دبیری؛ عارف واحد ناوان