نویسنده = احمدی اسکویی، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. سنجش میزان توجه مردم شهر مشهد به تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای محلی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 225-239

عبدالرضا شاه محمدی؛ نسرین احمدی اسکویی