نویسنده = طالبی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه متون اخبار تلویزیونی با رسانه های مکتوب

دوره 6، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1390، صفحه 183-210

محمد طالبی