نویسنده = ناظر فرد، نادیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نگرش دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران نسبت به کم و کیف مطبوعات ورزشی

دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1389، صفحه 93-104

عبدالرضا شاه محمدی؛ نادیه ناظر فرد