نویسنده = رستگارپور، نصیبه
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی تاثیرگذاری برنامه های رسانه ای، برمیزان نوسازی شهری ( از دیدگاه شهرندان تهرانی )

دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1389، صفحه 133-153

محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری؛ نصیبه رستگارپور