نویسنده = لشکری، کبری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی مدیران روابط عمومی سازمان های شهر تهران

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، بهار 1393، صفحه 11-34

افشین محمدی؛ علیرضا تلخابی علیشاه؛ کبری لشکری