نویسنده = مهدی زاده، سید محمد
تعداد مقالات: 2
1. رسانه‌ها و مسأله هویت جنسیتی بازنمایی شده (رهیافتی تحلیلی به مناقشه تاریخی نقش رسانه‌ها در بازتولید و ترویج نابرابری جنسیتی)

دوره 10، شماره 4(پیاپی31)، زمستان 1394، صفحه 7-18

ثریا احمدی؛ سید وحید عقیلی؛ سید محمد مهدی زاده؛ افسانه مظفری