نویسنده = حقیقی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مشکلات، موانع و راهکارهایی در جهت ایجاد و بهبود روابط عمومی الکترونیک

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، بهار 1393، صفحه 187-208

محمد رضا حقیقی؛ محمد سلطانی فر