نویسنده = مصباحی طریقی، شیرین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تعامل ارزش های زیبایی شناسانه صوت و تصویر بر مخاطب

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، تابستان 1393، صفحه 19-28

شیرین مصباحی طریقی؛ فرهاد مختاری