نویسنده = متانی، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان و علل بهره مندی مخاطبان قائم شهری از تلویزیون های ماهواره ای

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، تابستان 1393، صفحه 111-123

مهرداد متانی؛ علی اکبر فرهنگی