نویسنده = ططری، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. نقش رسانه ها در تبیین هویت ایرانی

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، بهار 1389، صفحه 1-16

سید محمد دادگران؛ خدیجه ططری