نویسنده = آقازاده، هاشم
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی برای بررسی تأثیر رسانه‌ها در ایجاد رغبت به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار از طریق پیام‌های تبلیغاتی

دوره 10، شماره 2(پیاپی 29)، تابستان 1394، صفحه 25-36

هاشم آقازاده؛ طاهر روشن دل اربطانی؛ سماء بانی فاضل