نویسنده = رضایی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. استراتژی‌های مدیریت دانش در صنعت نشر

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، بهار 1394، صفحه 45-52

سید عبدالله سجادی جاغرق؛ فیروز دیندار فرکوش؛ مصطفی رضایی