نویسنده = شریفی، فرزانه
تعداد مقالات: 2
1. نقش رسانه‌های تخصصی حوزه حمل و نقل در توسعه گردشگری ملی

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، زمستان 1393، صفحه 137-150

اکبر نصراللهی؛ فرزانه شریفی؛ محمدرضا حقیقی


2. تأثیر فضای مجازی بر تحولات ارتباطات سیاسی

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 111-118

اکبر نصراللهی؛ محمدرضا حقیقی؛ فرزانه شریفی