نویسنده = منصوریان راوندی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تاملی بر رابطه فضای مجازی و هویت جنسیتی مطالعه موردی کاربران اینترنت در شهر کاشان

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، زمستان 1393، صفحه 107-120

نرگس نیکخواه قمصری؛ فاطمه منصوریان راوندی