نویسنده = سیدآقایی، امیرمسعود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان تأثیر فیس‌بوک بر بیداری اسلامی و جنبش مردم مصر

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، زمستان 1393، صفحه 37-54

روح الله احمدزاده کرمانی؛ امیرمسعود سیدآقایی