نویسنده = جمشیدی، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. نقش رسانه و مطبوعات در تصمیمات کیفری قضات و اجرای احکام مبتنی بر عدالت

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 165-176

وحیده ترزمی نژاد؛ شهرام جمشیدی