نویسنده = پاشنک، نسترن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مدلی به منظور ارزیابی کیفیت اصول اخلاقی در ارتباطات اقناعی

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 127-138

نسترن پاشنک؛ مسعود تارانتاش