نویسنده = نوروزگندشمین، یوسف
تعداد مقالات: 2
1. تدوین مأموریت و چشم انداز مطلوب سازمان رسانه ای، مورد مطالعه؛ شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 4(پیاپی43)، زمستان 1397، صفحه 19-30

یوسف نوروزگندشمین؛ طاهر روشندل اربطانی


2. اولویت‌بندی راهبردهای مطلوب شبکه آموزش سیما با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، تابستان 1397، صفحه 7-19

طاهر روشندل اربطانی؛ وحید خاشعی؛ یوسف نوروزگندشمین