نویسنده = روشندل اربطانی، طاهر
تعداد مقالات: 2
1. آسیب‌شناسی صنعت مطبوعات کشور با هدف ارائه الگوی تحولی

دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، بهار 1398، صفحه 87-106

اصغر نعمتی؛ بهرام علی‌شیری؛ طاهر روشندل اربطانی؛ ناصر آزاد


2. اولویت‌بندی راهبردهای مطلوب شبکه آموزش سیما با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، تابستان 1397، صفحه 7-19

طاهر روشندل اربطانی؛ وحید خاشعی؛ یوسف نوروزگندشمین