نویسنده = خاشعی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‌بندی راهبردهای مطلوب شبکه آموزش سیما با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، تابستان 1397، صفحه 7-19

طاهر روشندل اربطانی؛ وحید خاشعی؛ یوسف نوروزگندشمین