نویسنده = رحیمی، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. پرخاشگری در کاربران نوجوان بازیهای رایانهای خشن از دیدگاه والدین: تاثیر آموزش سواد رسانهای1391

دوره 14، شماره 2(پیاپی45)، تابستان 1398، صفحه 107-125

ثاراله شجاعی؛ طاهره دهداری؛ محمد شجاعی؛ طاهره رحیمی