نویسنده = شفقت، ندا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی همخوانی تولیدات سینمایی کودک با اقتضائات سنی

دوره 12، شماره 3(پیاپی39)، زمستان 1396، صفحه 37-53

ندا شفقت؛ سید رضا نقیب السادات