نویسنده = فرهنگی، علی اکبر
تعداد مقالات: 3
1. طراحی مدل تقاضای شبکه های اجتماعی در ارتباطات میان فردی کاربران ایرانی

دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، پاییز 1398، صفحه 24-40

احمد قیومی؛ علی اکبر فرهنگی؛ حمیدرضا حسینی دانا


2. الگوی نظارت شرعی بر تبلیغات رسانه ها

دوره 13، شماره 4(پیاپی43)، زمستان 1397، صفحه 91-108

رضا راضی؛ افسانه مظفری؛ علی اکبر فرهنگی


3. طراحی مدل شایستگی مدیریت رسانه‌ای

دوره 10، شماره 3(پیاپی30)، پاییز 1394، صفحه 21-29

زیبا امیرخانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ افسانه مظفری