نویسنده = دلاور، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه نگرش شغلی و توانمندسازی و ارائه مدل برای توانمندسازی روزنامه نگاران روزنامه های سراسری چاپ تهران

دوره 13، شماره 3(پیاپی42)، پاییز 1397، صفحه 36-46

امید جهانشاهی؛ محمد سلطانی فر؛ علی دلاور؛ حسن خجسته