نویسنده = خجسته باقرزاده، حسن
تعداد مقالات: 2
1. بازارسازی در سیما، راهبرد ارتقاء کیفیت و کنترل هزینه‌های تولید

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 7-17

حسن خجسته باقرزاده


2. بازارسازی در سیما ، راهبرد ارتقاء کیفیت و کنترل هزینه های تولید

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 7-17

حسن خجسته باقرزاده