نویسنده = محمدی، داوود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی با استفاده از چارچوب تیلور و اوکازاکی (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 3(پیاپی39)، زمستان 1396، صفحه 103-114

سمیه لبافی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ داوود محمدی