نویسنده = اسدیان، مونا
تعداد مقالات: 1
1. گفتمان پسا استعماری در ادبیات جهان(تحلیل گفتمان رمان ریشه ها)

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 19-33

افسانه مظفری؛ مونا اسدیان؛ فرزانه شریفی