نویسنده = محمدی، افشین
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت جریان سازی خبری در روابط عمومی سازمان های دولتی

دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، بهار 1398، صفحه 23-37

افشین محمدی؛ افسانه مظفری؛ زهرا خرازی آذر