نویسنده = حبیبی، اوین
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اهمیت و جایگاه رسانه در حفاظت از محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار

دوره 11، شماره 1(پیاپی32,33)، تابستان 1395، صفحه 17-27

لعبت تقوی؛ اوین حبیبی؛ لیلا اسدامرجی