نویسنده = سعیدی، سید رحیم
تعداد مقالات: 1
1. نقش فناوری های نوین ارتباطی بر درگیرشدگی مدنی شهروندان شهر اردبیل

دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، تابستان 1397، صفحه 103-113

سید رحیم سعیدی؛ علی جعفری