نویسنده = هدایت مفیدی، مسیحه
تعداد مقالات: 1
1. فضای مجازی و زبان فارسی: غیرمعیارهای نوشتاری در شبکه ی اجتماعی تلگرام

دوره 12، شماره 3(پیاپی39)، زمستان 1396، صفحه 65-82

مسیحه هدایت مفیدی؛ عطیه کامیابی گل؛ علی علیزاده