نویسنده = زرین کفش، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. الگوی موجود و مطلوب ساختار تشکیلاتی روابط عمومی دانشگاههای دولتی (بررسی دیدگاه مدیران روابط عمومی)

دوره 13، شماره 3(پیاپی42)، پاییز 1397، صفحه 11-122

مهدخت بروجردی علوی؛ لیلا زرین کفش؛ افسانه مظفری