نویسنده = فرهنگی، علی اکبر
تعداد مقالات: 2
1. نقش رسانۀ ملی در تغییر فرهنگ کارآفرینی در ایران امروز

دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37)، پاییز 1396، صفحه 7-20

علی اصغر رحمتی؛ علی اکبر فرهنگی


2. نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویژه برند

دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35)، زمستان 1395، صفحه 7-19

بابک فربودنیا؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی فر