نویسنده = احمدزاده کرمانی، روح اله
تعداد مقالات: 1
1. منابع کسب خبر اصحاب رسانه و میزان اعتماد به این منابع

دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37)، پاییز 1396، صفحه 37-50

روح اله احمدزاده کرمانی؛ سمیه داوری کیش باستانی