نویسنده = مسچی، فرحناز
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی میزان استفاده از شبکه‌های مجازی بر اساس سازگاری اجتماعی و کنترل عواطف در نوجوانان

دوره 13، شماره 1(پیاپی40)، بهار 1397، صفحه 40-49

نورا دهقانپور؛ غزاله ترناس؛ فرحناز مسچی