دوره و شماره: دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، بهار 1393 
7. دیپلماسی دیجیتال و روابط میان دولت ها در جوامع معاصر

صفحه 89-99

علی اکبر فرهنگی؛ علیرضا قرائتی؛ حسن کربلایی حاجی اوغلی