دوره و شماره: دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، تابستان 1393 
11. بررسی پیامد های تکنولوژی های نوین ارتباطی بر فرآیند یادگیری

صفحه 139-150

بهاره بخشی؛ مریم خرسند؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ سپهر دادجوی توکلی


13. بررسی رابطه بین تعاملات اینترنت (چت) و تعاملات بین فردی

صفحه 165-177

امرالله امانی کلاریجانی؛ مهدی غضنفری مقدم