دوره و شماره: دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 9-176 
3. نقش و جایگاه شبکه‌های اجتماعی در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران

صفحه 29-40

مژگان لطیفی مهر؛ بی بی السادات میراسماعیلی؛ حمیدرضا حسینی دانا


4. تأثیر اینترنت بر هویت ملی در ایران

صفحه 41-52

عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ محمد جواد محراب بیگی


9. تأثیر فضای مجازی بر تحولات ارتباطات سیاسی

صفحه 111-118

اکبر نصراللهی؛ محمدرضا حقیقی؛ فرزانه شریفی