دوره و شماره: دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، زمستان 1393، صفحه 9-150 
3. بررسی میزان تأثیر فیس‌بوک بر بیداری اسلامی و جنبش مردم مصر

صفحه 37-54

روح الله احمدزاده کرمانی؛ امیرمسعود سیدآقایی


10. نقش رسانه‌های تخصصی حوزه حمل و نقل در توسعه گردشگری ملی

صفحه 137-150

اکبر نصراللهی؛ فرزانه شریفی؛ محمدرضا حقیقی