دوره و شماره: دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، بهار 1394، صفحه 9-143 
3. نگرش به جهانی‌شدن و هویت دینی دانشجویان

صفحه 37-44

عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


4. استراتژی‌های مدیریت دانش در صنعت نشر

صفحه 45-52

سید عبدالله سجادی جاغرق؛ فیروز دیندار فرکوش؛ مصطفی رضایی


6. نقش اینترنت بر هویت سیاسی جوانان شهر قزوین

صفحه 67-78

رنگین‌نگار کرم‌زاده؛ علی علی‌نیا


10. نقش رسانه‌های اجتماعی در بازاریابی و تأثیر بر ساختار سازمانی

صفحه 127-143

سید عبدالله سجادی جاغرق؛ علیرضا قرائتی؛ مجید حیدری