دوره و شماره: دوره 10، شماره 2(پیاپی 29)، تابستان 1394، صفحه 9-140 
4. فرهنگ بومی در شبکه استانی سیمای مرکز کرمان

صفحه 53-62

روح‌الله احمدزاده کرمانی؛ علی سلطانی