دوره و شماره: دوره 11، شماره 1(پیاپی32,33) - شماره پیاپی 32، تابستان 1395، صفحه 7-93 
7. موسیقی، رسانه‌ای در حفظ و اشاعه فرهنگ ملی در میان مخاطبان نسل سوم

صفحه 87-93

محمد رضا حقیقی؛ افسانه مظفری؛ مرتضی بهنام؛ نرگس ریاضتی