دوره و شماره: دوره 14، شماره 1(پیاپی44) - شماره پیاپی 44، بهار 1398، صفحه 7-143 
6. آسیب‌شناسی صنعت مطبوعات کشور با هدف ارائه الگوی تحولی

صفحه 87-106

اصغر نعمتی؛ بهرام علی‌شیری؛ طاهر روشندل اربطانی؛ ناصر آزاد