دوره و شماره: دوره 14، شماره 2(پیاپی45) - شماره پیاپی 45، تابستان 1398، صفحه 7-152 
1. احکام رسانه از منظر فقه شیعه

صفحه 7-21

محمد رسول آهنگران؛ سید محمد مهدی محقق