دوره و شماره: دوره 14، شماره 3(پیاپی46) - شماره پیاپی 46، پاییز 1398، صفحه 7-139 
1. راهکارهای افزایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان

صفحه 7-22

جهاندار امیری؛ اردشیر زابلی زاده؛ سجاد کرمی نومیوندی


3. نقش رسانه های جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی

صفحه 41-55

محمد حسین میرسلیمانی؛ ادریس قادرپور؛ مسعود نادریان؛ سعید یاری