دوره و شماره: دوره 15، شماره 1(پیاپی48) - شماره پیاپی 48، بهار 1399، صفحه 7-145 
7. بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه

صفحه 111-124

آیدین سلام زاده؛ مهدی تاج پور؛ الهه حسینی