دوره و شماره: دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 9-181 
1. نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ کارآفرینی

صفحه 9-26

حمیدرضا حسینی دانا؛ بی بی سادات میراسماعیلی؛ امین بلندهمت


5. الگوی برنامه ریزی برای برنامه سازی موفق در تلویزیون

صفحه 67-75

جاوید ایمانی؛ رضا نجف بیگی،؛ آرین قلی پور