دوره و شماره: دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 9-179 
5. شناسایی ابزارهای مؤثر تبلیغات فرش دست باف ایران از نگاه خریداران داخلی

صفحه 61-71

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ ماندانا صنیعی؛ محمد صادق اسدی رازی


11. نقش رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی و پیشگیری از ایدز در بین دانشجویان

صفحه 123-136

نادر صادقی لواسانی نیا؛ هما صدقی جلال؛ خدابخش احمدی